SELECT `id` FROM `goods` WHERE `translit`='chaynik-emalirovanyy-maestro-1321-2-5-l'