SELECT `id` FROM `goods` WHERE `translit`='chehly-dlya-telefonov-kozhanye_20_1'