SELECT `id` FROM `goods` WHERE `translit`='iiberno-nozhevaya-zadvizhka-odnonapravlennaya-flancevogo-tipa-s-verhnim-kozhuhom-seriya--d--du-1100'