SELECT `id` FROM `goods` WHERE `translit`='mizhkimnatni-dveri-kolekciya--nostra-_8'