SELECT `id` FROM `goods` WHERE `translit`='planka-dlya-trub-na-pidlogu-dovzhina-2m'