SELECT `id` FROM `goods` WHERE `translit`='povtrovdvdnik-avtomatichniy-kutoviy'