SELECT `id` FROM `goods` WHERE `translit`='sol-dlya-nozhnyh-van'