SELECT `id` FROM `goods` WHERE `translit`='uschilnennya-porshnya-k17-300-279--300x279x8-1'