SELECT `id` FROM `goods` WHERE `translit`='venok-novogodniy-0-8'