SELECT `id` FROM `goods` WHERE `translit`='vorota-garazhni-kruzik-z-gladkim-dizaynom---flat'